• Nyhetsarkiv

Nyhetsarkivet

2022-12-23
Förtydligande till berörda som nyligen erhållit uppdaterad faktura från Kårsta samfällighetsförening inklusive kreditfaktura. Den summa som skall betalas in till samfälligheten är alltså mellanskillnanden mellan fakturornas belopp. Exempelvis: Om kreditfakturan anger 600:- och slutbeloppet på uppdaterad faktura är 775:- (inkl. moms) skall 175:- (775-600) betalas in.

Styrelsen önskar er en god fortsättning!

2022-04-13
Noteringar från Årsmöte 2022-04-27:
Valberedning i föreningen saknas, boende uppmanas att maila in tips/förslag till styrelsen
En ny mailadress har skapats specifikt för sammfällighetens  ekonomi/fakturafrågor: karstasamfallighetekonomi@gmail.com; 073-8019653 (vard. 08.00-10.00)
Justerat årsmötesprotkoll ligger nu uppe på hemsidan, se "Om föreningen > Årsmötesprotokoll"
2022-04-13
Årsmöte kommer att ske 2022-04-27 (Onsdag) klockan 18:00. Skogalunds café, Möllevägen 1.

2022-03-23
På grund av pågående tjällossning kommer 4-tons/6-tons skyltar sättas upp f.o.m. 24/3 på vissa av samfällighetens vägar för att undvika skador på vägnätet. Vänligen respektera dessa

2021-09-08
På Lördag 18 September kl. 14.00 hålls årsmöte för vägsamfälligheten på Skogalunds gård.
Väl mött
/Styrelsen

2021-05-19
Under ledigheten har Hovsta IF genom Maria L städat längs våra vägar.
Tack Maria och Hovsta IF -F09

2021-03-12
På grund av pågående tjällossning har 4-tons/6-tons skyltar satts upp på vissa av samfällighetens vägar för att undvika skador på vägnätet. Vänligen respektera dessa

2020-11-17
Från och med den 17/11 och ca 10 dagar framåt kommer endast en fil vid bron över Lutabäcken att hållas öppen pga underhåll av vägtrumma

2020-11-01
Järnvägsövergången vid Kårstavägen i Hovsta kommer att vara avstängd Söndag 8/11 kl. 01.00-05.00, Måndag 9/11 kl 20.00-05.00 samt Tisdag 10/11 kl 20.00-05.00 för underhållsarbete

2020-10-13
Pga av arbete med järnvägsövergången vid Yxtabacken kommer denna plankorsning att vara avstängd under Måndag, Tisdag och eventuellt Onsdag

2020-09-15
Under V.38 kommer det att städas längs samfällighetens vägar. Städningen utförs av föräldrar till barn i Hovsta IF/Flickor-09.

Vi ber bilister att tänka lite extra på hastigheten

2020-08-11
Som en del av det löpande underhållet av samfällighetens vägnät kommer vissa sträckor av våra asfalterade vägar ytbehandlas under Måndag 17/8 och Tisdag 18/8. Vissa tider under dessa dagar kommer vägarna att vara svårframkomliga.
Tack för visad förståelse.

2020-04-19
Den 19:e April från och med kl 10.00 kommer det att städas längs samfällighetens vägar, se nedan för mer information. Vi ber bilister att tänka lite extra på hastigheten

2020-03-29
Pga av rådande situation med COVID-19 senareläggs årsmöte för 2020. Nytt datum är ej ännu beslutat


2020-01-17
Om regn/tö-vädret fortsätter kan 4-tons skyltar komma att sättas upp med kort varsel för att minska risken för skador på våra vägar.

2019-11-04
Just nu förbereds våra vägar inför vintern. Föreningens grusvägar planeras att hyvlas ytterligare 1ggr innan årsskiftet om väderleken tillåter

2019-03-19
Årsmöte kommer att ske 2019-04-25 (torsdag) klockan 18:00. Skogalunds café, Möllevägen 1.


2018-08-12
Nu finns årsmötesprotokoll på hemsidan

2017-04-06

Idag hävs avlysningen för fordon över 4 ton, och det är återigen tillåtet att köra med tyngre fordon på vägarna mot Kårsta ö och mot Gottsätter.

2017-04-05
Då var årsmötet avslutat, tack alla som dök upp. Årsmötesprotokoll publicerar här på hemsidan och på anslagstavlor så fort det är justerat och signerat.2017-03-15
Från och med idag är vägen in till Kårsta ö och vägarna norrut från Kårstakorset/Golfbanan avlyst för fordon tyngre än 4 ton. Stora vägen mellan Hovsta och Förlunda är dock inte avlyst. Detta innebär att alla som kör på de avlysta vägnarna med fordon vars bruttovikt överstiger 4 ton utan vårt tillstånd, bryter mot trafiklagen och kommer att beivras. Vi meddelar när avlysningsperioden börjar närma sig sitt slut, vilket helt styrs av vädret.


2015-05-25
Årets föreningsstämma är avklarad och det har bl.a. valts in en ny ordförande och kassör samt en ny styrelsesuppleant. Vi tackar alldeles speciellt mycket de avgående styrelseledamöterna som under årens lopp bidragit med sin entusiasm, kunnande och energi. Vi kommer att sakna er!
2015-04-07
Som en del kanske redan märkt, så är avlysningsperioden över. Det är med andra ord fritt fram att åka in och ur vårt vägnät med fordon tyngre än 4 ton.

2015-03-29
Det börjar närma sig för vår årliga föreningsstämma. Den kommer att gå av stapeln onsdagen den 29:e april kl. 19. Afficher kommer anslås i vårt område inom kort. Vi vill också passa på att berätta att det finns lediga platser i styrelsen. Känner du att du skulle kunna bidra med ditt engagemang och kunskap, så ser vi gärna att du kontaktar oss omgående. Detta gör du enklast genom att klicka på "Om föreningen..." ovan i menyn, klicka på "Kontaktuppgifter" och skriv i meddelandefältet. Kan inte bli enklare :)

2015-03-16
Sedan ett par dagar är vårt vägnät avlyst för fordon tyngre än 4 ton. Det innebär att alla som kör in i vägnätet med fordon vars bruttovikt överstiger 4 ton utan vårt tillstånd, bryter mot trafiklagen och kommer att beivras. Vi meddelar när avlysningsperioden börjar närma sig sitt slut, vilket helt styrs av vädret.

2015-03-14
Inom kort kommer vi att avlysa infarterna in i vårt vägnät på fordon tyngre än 4 ton. Avlysningen är tids-begränsad och brukar normalt gälla ca 5-6 veckor tidigt på våren. Skälet är att vårt vägnät har låg bärighet när tjälen går ur backen och skadas därför mer än nödvändigt. Det finns dock möjlighet att söka tillstånd hos styrelsen om det finns synnerliga skäl att trots avlysningen åka in i området. Kontaktuppgifter finns under menyvalet "Om föreningen..." ovan. Vi meddelar när avlysningen börjar gälla och vice versa.

2015-03-11
Det är av yttersta vikt att ni som fastighetsägare, meddelar oss i styrelsen om och när ägarförhållandet för er fastighet förändras. Detta för att vi alla skall slippa olägenheter med felaktigt adresserade fakturor och påminnelser. 

2015-03-11
Vägsamfälligheten har rätt och kommer därför att ta ut en engångsavgift på 2500kr per nyetablerad fastighet, p.g.a. att andelen transporter med tyngre fordon över 4 ton beräknas öka under byggantionen och därmed också öka sltaget/påfrestningarna på vårt vägnät.

2014-10-23
Årsmötesprotokollet för 2014 är nu äntligen upplagd. Styrelsen ber om ursäkt för att detta dröjt mer än ett halvår. Klicka på "Om föreningen..." och "Årsmötesprotokoll" för att se både det senaste protokollet och de tidigare om så önskas.

2014-10-22
Som ni säkert märkt, så har vägen från Axbergshammars kyrka, söderut till T-korset mot Hovsta, blivit föremål för underhåll och reparation. Oljegruset kommer att med tiden sätta sig och bli hårt och plant. Om det är någon sträcka eller enskild plats som inte är ok enligt ert sätt att se det, så hoppas vi att ni hör av er till oss via denna hemsida (Klicka på "Om föreningen.../Kontaktuppgifter" i menyn ovan).
Det är också dags att ni ser över er växtlighet som vetter mot föreningens väg. Som ni känner till är det 0,5 meter i sidled och 4,5m i höjdled som skall vara helt fritt från hinder. Vi vill inte vara med om att kommande säsongs snöplogning blir undermålig pga att någon inte tar ner sina buskar/träd som hänger ut. Vi har alla tillsammans ansvar för att vårt vägnät är säkert året runt samt att det inte finns risk att de företag som jobbar i området får förhinder i sin yrkesutövning pga nonchalans. Vi kan bli skadestånds skyldiga och våra vägbidrag kan dras in.

2014-05-25
Årsmötet är nu sedan en tid över, Den här gången var mötet sparsamt besökt, vilket är mindre bra då vi i styrelsen vill ha dialog/konversation direkt med er som bor i området. Vad gäller styrelsesamman-sättningen så är det inga större skillnader inför kommande mandatsår sånär som på en ny suppleant. Årsmötesprotokollet kommer snart publiceras här på hemsidan så att alla som vill kan läsa.

2013-12-04
På kvällens styrelsemöte beslutades det att kommande årsmöte skall hållas tisdagen den 29:e april 2014. Vi vill påminna att motioner skall vara oss tillhanda senast två månader innan, dvs senast 1:a mars. Ni kan skicka in dem elektroniskt till vår mejladress (info@karstasff.se) eller som ett vanligt brev till någon av oss i styrelsen.

2013-12-04

På kvällens styrelsemöte beslutades det att kommande årsmöte skall hållas tisdagen den 29:e april 2014. Vi vill påminna att motioner skall vara oss tillhanda senast två månader innan, dvs senast 1:a mars. Ni kan skicka in dem elektroniskt till vår mejladress (info@karstasff.se) eller som ett vanligt brev till någon av oss i styrelsen. Ni hittar en motionsmall här
// Styrelsen

2013-12-03
Igår (2:a december) utförde Peab på styrelsens inrådan, en översyn av ytbeläggningen på Kårstaövägen. Troligen har en del av er upptäckt att vägen fläckvis är mörkare, grövre i strukturen samt att stenar från asfalten på nämnda områden släpper. Peab har efter översynen konstaterat att något måste göras, och det fort innan temperaturen sjunker under noll. Dessutom måste det vara torrt vilket det är idag. Därför kommer Kårstaövägen under dagen att garantirepareras. Man kommer att lägga på ett tjockflytande klister och därefter sanda vägen med lastbil. Framkomligheten kommer att vara begränsad fram till klockan 16.​
// Styrelsen


2013-11-12

Arbetet med att få igång vårt nya ekonomisystem ser ut att bli mer försenat än vi hade räknat med. Jobbet som utförs av vår kassör är enormt och han behöver all extra tid han kan få. Varje enskild medlem måste både dubbelkollas och dessutom måste all eventuella avvikelser rapporteras till Lantmäterimyndigheten. Detta jobb är dess bättre ett engångsjobb. Nästa debiteringsrunda blir det betydligt enklare att kolla av så att alla uppgifter stämmer. Förhållandet kanske kommer att bli 5 ändringar på 100 medlemmar. Nu är det helt omvänt förhållande, fler fel än rätt.

Annars händer inte mycket i samfälligheten. En del mötesplatser på den nyasfalterade delen av Kårstaövägen kommer att grusas upp en aning utanför själva asfaltskanten för att bilar inte skall åka ner med ena hjulparet när de måste gå ut vid ett möte.

Snart skall vägkäpparna sättas upp som hjälp när snöröjningsmaskinen kommer. Och med anledning av detta så vill vi påminna alla fastighetsägare vars fastighet gränsar mot någon av våra vägar, att se till att det är fri höjd, dvs att det är fritt från nedhängande grenar 4,5 m i höjdled sett från vägbanan. Det måste också vara fritt från träd och buskar ca 0,5 från vägkanten in på er fastighet.

Vi kommer att försöka sätta upp lokala regler för ovanstående. Många fastighetsägare väntar tyvärr in i det längsta och bortom det, vilket ibland orsakar frustation bland många, Framöver kommer vi troligen sätta ett årligt återkommande slutdatum. Hittar vi saker som måste åtgärdas efter det slutdatumet, kommer vi anlita en firma som gör jobbet och sedan skicka fakturan till fastighetsägaren. Mer om detta på kommande årsmöte.
// Styrelsen


2013-10-03

Utskicken av räkningarna för vägavgiften är något försenad i år p.g.a. att vi just nu byter ut vårt gamla ekonomisystem. Normalt sett skulle ni redan haft dem, men som sagt var - vi är försenade. Räkna med att det blir utskick i november eller senast i december.
// Styrelsen

2013-10-02

Som ni troligen redan märkt, har vi satt upp ett antal oranga väg-/informationsskyltar om att plan-korsningen Yxsta kommer att bli avstängd för passerande trafik, samt att ni bör välja alternativa vägar till och från bostad under aktuell period. Plankorsningen kommer att vara helt avstängd från 4 okt. 20:00 till 14 okt. kl 16.00  och vi rekommenderar att ni väljer att åka genom Hovsta under aktuell period. Vi ber om ursäkt om detta medför olägenheter för er. men vi hoppas att slutresultatet blir så bra att vi blir förlåtna.
// Styrelsen

2013-09-30

Det stora och omfattande reparationsarbetet med Kårstaövägen är nu genomfört. Dock finns det en del jobb kvar. Peab kommer att lägga s.k. stödkanter längs båda sidor av Kårstaövägen under vecka V40 eller V41. Sedan kommer det utföras kompletterande beläggningsarbete på 70-vägen ungefär samtidigt. Vi har tillsammans med Peab gjort en översyn av utfört arbete och gemensamt kommit fram till vad som bör åtgärdas innan arbetet anses helt klart. Vi har i dagsläget ingen mer info om detta än så.

Inom kort kommer också plankorsningen vid Yxtabacken att stängas av för reparation. Även detta arbete kommer att bli så pass omfattande att överfarten över plankorsningen kommer att stänga av helt i 11 dagar! Därmed måste all trafik under den perioden ta omvägen via Hovsta. Vi hoppas att detta inte innebär några större besvär eller problem för alla er som brukar åka över den aktuella plankorsningen. Mer info om det inom kort.
// Styrelsen

2013-09-22

I övermorgon (tisdag) är det alltså dags, vägarbetet börjar tidigt på morgonen och håller på i tre dagar fram till och med torsdag. Peab, som fått kontraktet, bad oss hälsa att maskinerna är på plats och att arbetet påbörjas ca 06:30 varje morgon, vilket betyder att ni måste parkera bilarna på Kårsta GK:s P-plats redan kvällen innan om vill åka ut från området efter 6.30. Om ni är morgonpigga den 23:e så kan ni smita förbi maskinerna, men se då till att ni åker i god tid före 6:30 (06:00 - 06:15).

Peab kommer att köra på hela dagarna och en bra bit in på kvällarna, enligt dem själva till ca 20:30 och lite beroende på hur jobbet går. Räkna med att det inte går att köra alls på vägen under de tre dagarna. Skulle det bli nödvändigt för er (av någon anledning) så finns det en liten möjlighet att smita in och ut efter 21:00, men då gör ni det på egen risk. Vi kan inte garantera något alls. Vi vet inte i vilket skick vägen är på kvällarna under aktuell period, dock bör den givetvis vara klar kvällen den 25:e september.
Se tidigare inlägg nedan för mer detaljerad info.

Slutligen vill vi upprepa en viktig sak:  Allmänt gäller att det är möjligt att gå och/ eller leda cykel förbi fordon under arbete, men se till att ni först har ögonkontakt med föraren/ förarna innan ni passerar.
// Styrelsen

2013-08-14

Vi har frågat Kårsta Golfklubb om de boende på Kårsta & Kårstaö får parkera sina bilar på deras parkering över natten de tre aktuella dagarna, och det får vi. Så vår rekommendation är att ni parkerar er bil där kvällstid mellan 23-25 september och går eller cyklar hem därifrån.
// Styrelsen

2013-08-13

Vi kan nu bekräfta att Peab fått kontraktet på att utföra ett ganska omfattande reparationsarbete på delar av vårt vägnät. Berörda sträckor är som redan nämnts den stora 70-vägen från järnvägsövergången vid Yxsta och norrut fram till Skogalunds Café, samt Kårstaövägen från T-korset vid 70-vägen och västerut fram till 90 graderssvängen (ca 1.2km) ner mot Södra Lången. Allmänt gäller att det är möjligt att gå och/ eller leda cykel förbi fordon under arbete, men se till att ni först har ögonkontakt med föraren innan ni passerar.

Att tänka på som markägare intill någon av berörda vägavsnitt:
* Fri höjd 4.50m över arbetsområdet(vägen) träd, el- & tele ledningar.
* Arbeten med eventuell dikning, kantskärning utförs lämpligen före v39.

Här nedan kommer den preliminära planen, med reservation för att den kan komma ändras innan arbetet påbörjas! Håll utkik här efter den senaste infon.

70 vägen - mindre beläggningsjobb under V36
Planerad start: måndagen 2/9
2/9 Justeringar och byte av vägtrumma
3/9 Beläggningsjobb  
4/9 Beläggningsjobb
Inga problem med framkomlighet. Om möjligt välj annan väg, t.ex. genom Hovsta!
 
Kårstaövägen - omfattande förstärkningsarbetet under V39
Planerad start: tisdagen 24/9
24/9 Fräsarbete, hyvling   kl. 06.30 till kvällen
25/9 Hyvling, packning      kl. 06:30 till kvällen
26/9 Beläggning                   kl. 06.30 till kvällen
Peab vill inte sätta någon sluttid på kvällen eftersom det beror på hur bra arbetet går, men de lämnar en farbar köryta efter slutförd dagsarbete.

OBS den farbara körytan är enbart till för nedanstående fordon, all annan trafik är förbjuden under aktuell period 24-26 september om man inte har tillstånd! 
* Utryckningsfordon, blåljus (ambulans, polis & brandkår)* Tidningsutkörning (när så är möjligt)
Vänligen kontakta styrelsen om något verkar oklart eller om ni vill ansöka om tillstånd.

Läggning av stödkanter kommer att ske någon dag efter beläggningen men det påverkar inte framkomligheten utan det kommer gå att passera arbetsplatsen.
// Styrelsen

2013-07-24
Just nu pågår det arbete med att gräva ner all kraftkabel ner i marken! Äntligen slipper vi luftledningar som ​fungerar som antenner vid åskoväder. Det är E-ON och INFRATEC som utför jobbet och de skall totalt sätt gräva igenom Kårstaövägen på fem olika ställen.
// Styrelsen

2013-07-24

Som vi redan berättat, så kommer vi inleda ett större reparationsarbete i området under hösten. Berörda vägavsnitt är dels den stora 70-vägen från järnvägsövergången vid Yxsta och som slutar några hundra meter efter Skogalunds kafé, och dels den östra delen av Kårstaövägen från T-korset där den börjar och ner till 90-graders svängen åt höger (norrut). Vi har begärt in offerter från över en handfull leverantörer och fått in tre stycken. 

Vi har förvisso bestämt oss för en huvudkandidat, men har ännu inte inlett slutförhandlingar med denne och kan därför inte offentliggöra namnet. Vi räknar dock med att allt blir klart i mitten på augusti och i samband med detta lägger vi ut leverantörens namn här på vår hemsida. Vad gäller arbetsupplägget så är alla detaljer inte helt spikade ännu som sagt var. Vi kommer att träffa aktuell leverantör inom kort och komma överens om allt det som ännu är oklart.  

Här nedan kommer lite preliminära uppgifter som vi dock kan nämna redan nu. Observera att de är preliminära och att de kan komma ändras. Fler uppgifter kommer in här allt eftersom.

Kårstaövägen kommer att vara helt avstängd under tre (3) arbetsdagar. Endast utrycknings-fordon kommer att släppas förbi.
Arbetet med Kårstaövägen kommer att inledas vecka 36 eller 37 enligt leverantören. Vi kommer att trycka på att det blir vecka 37 p.g.a. att sophämtning sker jämna veckor.
Styrelsen har pratat med Kårsta Golfklubb och vi som bor i berört område får möjlighet att parkera  på deras parkering under dessa tre dagar.
// Styrelsen

2013-05-26

Årsmötesprotokollet är nu upplagt på hemsidan. Ni hittar det ovan i menyn under valen "Om föreningen" och "Årsmötesprotokoll"
// Styrelsen

2013-05-25

Just nu håller vi i styrelsen på att planera ett större reparationsarbete i vår samfällighet. Berörda vägavsnitt är dels den stora 70-vägen från järnvägs- övergången vid Yxsta och slutar några hundra meter efter Skogalunds kafé, och östra delen av Kårstaövägen från T-korset där den börjar och ner till 90-graders svängen åt höger (norrut). Vad gäller den sistnämda planerar vi ett lite mer omfattande arbete, men vi vet i nuläget inte hur lång sträcka vi har råd att reparera. Därför kommer inom kort offerter att begäras in. Sedan får vi se vad pengarna räcker till. 
// Styrelsen

2013-04-25

I går (onsdagen den 24:e april) hade vi vårt årsmöte/stämma. Mötet började kl 19 på Skogalunds Café och med facit i hand blev det tyvärr inte värst välbesökt denna gång. Protokollet från mötet kommer snart att läggas upp här på vår hemsida samt anslås på våra anslagstavlor i området.
// Styrelsen

2013-01-30

Onsdagen den 24:e april är det åter dags för vår samfällighet att ha årsmöte. Precis som förra året kommer den att hållas på Skogalunds Café. Mötet börjar klockan 19:00. Eventuella motioner mottages tacksamt, men måste vara styrelsen tillhanda senast sista februari !!

// Styrelsen

 

2012-12-15
Anslutningen av hushållen till fibernätet pågår för fullt. Det är i skrivandets stund oklart om samtliga är inkopplade, men inom några veckort kommer alla att bli det i alla fall. Nu är det hög tid att välja en bredbands-, IP-telefoni- eller TV- leverantör. Som ni säkert redan förstått är det helt upp till er själva om ni vill ha alla de tre mämnda tjänsterna, två eller bara en. Det kan t.o.m. vara så att man vill avvakta några månader. Det är helt upp till er själva.
// Styrelsen

 

2012-12-05
Fiberinkopplingen i husen börjar enligt uppgift i slutet på denna eller ev. nästa vecka (V50). Mer detaljer om detta kommer inom kort.
// Styrelsen

 

2012-11-21
Nytt val "Årsmötesprotokoll" har lagts till i menyn "Om föreningen...". Titta där om ni vill läsa det senaste protokollet.
// Styrelsen


2012-11-21
Fiberblåsningen har nu återupptagits i vårt område, och enligt uppgift skall Fågelsång nu vara färdigdragen. Entreprenören flyttar nu sitt arbete söderut i området, dvs mot Kårsta/ Kårstaö.
// Styrelsen

 

2012-11-19
Den något uppskjutna fiberinblåsningen skall enligt uppgift börja denna vecka. Ni som har tecknat avtal kommer att en efter en bli uppringda av "fiberblåsarna" för att komma överens om en dag när de skall komma. Som ni vet måste ni vara närvarande då.
// Styrelsen

2012-11-09
Informationen nedan stämmer mer in på dagens datum. Nu är det alltså äntligen dags att blåsa fiber ända in i husen! Sista fasen, dvs blåsa fiber in i ert hus, kommer påbörjas nästa vecka, dvs V46. Som tidigare nämnts är det ett villkor att ni kan vara hemma när inblåsningen sker. Ni behöver inte göra något alls själva, utan firman som blåser fiber kommer att kontakta er. Inblåsningen brukar ske kvällstid, vilket är uppskattas av dem som är hem-ifrån dagtid.

// Styrelsen

 

2012-10-18
Fiberblåsning in till husen kommer att påbörjas i slutet av nästa vecka. När blåsningen är klar kommer nästa arbetsgrupp och tar vid, fiberteknikerna. Det blir tyvärr en del ringande & springande från entreprenörer samt att kunder i vissa fall måsta vara på plats under arbetet. Det bästa är naturligtvis om en och samma kille kan fixa allt vid en och samma tillfälle, men det går tyvärr inte att ordna.

Jag ber er därför ha överseende med detta "krångel" innan allt är inkopplat och klart. Vi har fortfarande inte löst problemet längst upp i norra delen av fågelsång, vi jobbar på det och lovar att återkoppla så fort vi fått besked.
Ola Ericsson (FNC/ Stadsnät)

 

 

2012-10-15
GMT (grävfirman) kommer att fixa den sista finjusteringen efter schaktarbetet i nästa vecka. All stamfiber mellan skåp och brunnar är iblåst utan större bekymmer. Fredrik Göthberg kommer att fortsätta monteringsarbetet under denna vecka, om det är någon som inte fått ner sin slang ännu, så är det hög tid att ta fram spaden. Så fort Fredrik slutfört sitt arbete med kabelskydd och boxar kommer fiberteknikerna ut och slutför det sista med blåsning av kundfiber och driftsättning.

Om det finns frågor på detta så är det bara och ringa

FNC/Ola Ericsson på tel.nr. 070-237 1133

 

 

2012-10-10
Nu står vi står i startgroparna för vidare arbete och inkoppling av kunder i området runt Kårsta. Om inte denna information gått fram tidigare ber jag om ursäkt, men detta är vad som gäller. 

  • Grävning på egen tomt utförs av kunden (se prisexempel till höger på denna sida!) 
  • Mtrl för detta finns att hämta vid anslagstavlan vid början av Kårstaö väg.
  • Hopkoppling av slang i tomtgräns, montage av fasadbox och kabelskydd samt håltagning utförs av Fredrik Göthberg. 

 

Fredrik kommer ta kontakt med samtliga för att utföra detta i samråd med respektive kund. Det går även bra att ringa Fredrik själv för att meddela om man är klar med sin slang.

Fredrik Göthberg: 070-589 3988

För er som skrivet på avtalet men som ej har slang i direkt anslutning till tomtgräns ber jag kontakta vägsamfälligheten! Vi har för avsikt att påbörja detta arbete under nästa vecka (V41) så det är av största vikt att slangen på den egna fastigheten kommer i backen så att Fredrik kan påbörja sitt "förarbete" inför vidare fiberblåsning och fibersvetsning.

Ola Ericsson (FNC/ Stadsnät)

 

2012-10-04
Montering av fasadboxar började förra veckan (V40) för alla er som tecknat ett bredbandsavtal med Stadsnät. 

2012-09-14
Sista dagen för att skicka in bredbandsavtalet med Stadsnät gick ut 12 september. Hoppas ingen som ville anmäla sig missade det. Hör av er i så fall till oss i styrelsen så försöker vi fixa det.

 

2012-08-30
Ett nyhetsblad för Kårsta SFF har nu skrivits ut och kommer snart att delas ut till alla hushåll i samfälligheten. Det första numret handlar helt och hållet om bredbandet och är tänk för dem som inte har tillgång till Internet. Ni som har det kan läsa det här lite före andra. Gå in på Nyhetarkiv och leta rätt på rubriken "Kårsta SFF Nyhetsblad".

 

2012-08-13
Stadsnät meddelar att de kommer skicka ut avtalsförslag till samtliga berörda fastigheter i Kårstaområdet (från Förlunda till Fågelsång) i början på sep.

 

2012-08-10
Grävarbetet av GMT är nu inne i avslutningsfasen. Inom kort inleds nästa fas, vilket är att ansluta de fastigheter som har fått fram fiberröret, eller rättare sagt slangen, fram till sin husvägg.

Vad som skall göras och hur det skall göras, kan du hitta svar på under menyn "Bredband..." och vidare i undermenyerna "Teknik & utrustning -> Utanför huset" samt "Frågor & svar" där ni letar rätt på frågan : Vilket ansvar får du som fastighetsägare?

Om ni vill ha Bredband men ännu inte fått fiberröret framdraget från anslutningspunkten fram till er husvägg, så är det hög tid att kontakta en grävmaskinist eller oss i styrelsen, så förmedlar vi grävjobbet om ni själva inte har någon ni kan anlita till ett vettigt pris. Kontakta oss via menyn ovan
(Om föreningen...->Kontaktuppgifter)

Sjön Södra Lången, taget en kväll med ett nästan magiskt ljus! Foto: Lena Segerberg
Sjön Södra Lången, taget en kväll med ett nästan magiskt ljus! Foto: Lena Segerberg

Kårsta SFF Nyhetsblad